ˆ

Charakterystyka ogólna

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Położenie geograficzne

Informacja ogłoszona dnia 2012-04-16 02:17:40 przez Zasilenie Danymi

Informacja dodana do BIP w ramach etapu Zasilenie Danymi projektu Lubuski e-Urząd

Gmina Lipinki Łużyckie położona jest w południowo-zachodniej części województwa lubuskiego na przeciętnej wysokości od 120 do 165 m npm. Współrzędne geograficzne wynoszą 51o64' szerokości geograficznej północnej oraz 15o00' długości geograficznej wschodniej. Powierzchnia rozpatrywanego obszaru wynosi 8855 ha, to jest 88,55 km2, co stanowi 0,63% powierzchni województwa lubuskiego oraz 6,35% powierzchni powiatu żarskiego.

Według fizyczno-geograficznej regionalizacji Polski J. Kondrackiego gmina Lipinki Łużyckie umiejscowiona jest w następujących jednostkach:
 • magaregion - Europa Środkowa (3);
 • prowincja - Niż Środkowoeuropejski (31);
 • podprowincja - Niziny Środkowopolskie (318);
 • makroregion - Wał Trzebnicki (318.4);
 • mezoregion - Wzniesienia Żarskie (318.41).
Mezoregion Wzniesień Żarskich graniczy bezpośrednio z:
 • Obniżeniem Nowosolskim - od północy;
 • Wzgórzami Dalkowskimi - od wschodu;
 • Borami Dolnośląskimi - od południa;
 • Wałem Mużakowskim - od zachodu;
 • Kotliną Zasiecką - od północnego-zachodu.
Odległość z Lipinek Łużyckich do stolicy regionu, Zielonej Góry wynosi 53 km. Ponadto do:
 • Gorzowa Wielkopolskiego - 163 km;
 • Wrocławia - 173 km;
 • Poznania - 183 km;
 • Warszawy - 478 km.
Odległość z Lipinek Łużyckich do najbliższych przejść granicznych wynosi:
 • Niemcy (Olszyna) - 22 km;
 • Czechy (Zawidów) - 93 km;
 • Słowacja (Chyżne) - 548 km;
 • Rosja (Bezledy) - 588 km;
 • Białoruś (Terespol) - 678 km;
 • Ukraina (Hrebenne) - 708 km;
 • Litwa (Budzisko) - 753 km. 

   
  Położenie administracyjne
  GminaLipinki Łużyckie należy do województwa lubuskiego oraz powiatu żarskiego. Graniczy z gminami:
  ·                                 Jesień - od północy;
  ·                                 Żary gmina wiejska - od wschodu;
  ·                                 Przewóz - od południa;
  ·                                 Trzebiel - od zachodu;
  ·                                 Tuplice - od północnego - zachodu.
  Łączna długość granic okalających gminę wynosi kilkadziesiąt kilometrów. Wszystkie granice z uwagi na brak naturalnych barier mają sztuczny charakter.

  Siedzibą urzędu jest położona w środkowo-wschodniej części Gminy miejscowość Lipinki Łużyckie. W skład Gminy wchodzi 12 miejscowości. Należą do nich: Boruszyn, Brzostowa, Cisowa, Górka, Grotów, Lipinki Łużyckie, Pietrzyków, Piotrowice, Sieciejów, Suchleb, Tyliczki oraz Zajączek. Gęstość sieci osadniczej, mierzona liczbą miejscowości na 100 km2 powierzchni wynosi 13,48. Jest to wartość wyższa od wskaźników charakteryzujących województwo lubuskie oraz powiat żarski, wynoszących odpowiednio 10,93 i 11,91.

  Położenie Gminy w regionie jest korzystne. Wpływ na to mają szczególnie walory naturalne oraz usytuowanie w pobliżu miasta Żary, granicy z Republiką Federalną Niemiec oraz dróg krajowych nr 12 i 18. 
   
  Gleby
                  Na terenie gminy Lipinki Łużyckie przeważają gleby bielicowe, których żyzność jest niska. Duże połacie tych gleb porastają obecnie lasy. Najniższą żyznością charakteryzują się gleby wytworzone z piasków wydmowych. W strefie moren występuje glina. Gliniaste rezydua zgromadziły się w kotlinowych obniżeniach. Wytworzyły się tam gleby brunatne o większej żyzności. W nieckach i obniżeniach dolinnych występują gleby organiczno – mineralne oraz organiczne, głównie o typach murszowych, murszowatych i torfowych. W związku z powyższym na omawianym terenie rozróżniamy następujące typy gleb:
  O        mady piaszczyste: lekkie, średnie i ciężkie;
  O        piaski rzeczne.
  O        gleby bagienne;
  O        gleby mułowo – bagienne;
  O        gleby bielicowe piaskowe wykształcone z piasków luźnych, słabo gliniastych i gliniastych;
  O        gleby bielicowe wytworzone z gliny zwałowej oraz z piasków naglinionych i naiłowych: lekkie i średnie;
   
  Słabą żyzność tutejszych gleb potwierdza klasyfikacja jakości gruntów według klas bonitacyjnych.
   
  Ryc 1: Struktura klas bonitacyjnych gleb w gminie Lipinki Łuż.
   
   
  Klasa bonitacyjna
  Powierzchnia
  w ha
  Struktura w %
  I
  0,00
  0,00
  II
  0,00
  0,00
  III a
  28,10
  0,75
  III b
  226,27
  6,02
  IV a
  558,79
  14,87
  IV b
  697,42
  18,56
  V
  1093,59
  29,11
  VI
  577,67
  15,38
  VI R
  575,00
  15,31
   
   
                  Z powyższych zestawień wynika, że na terenie gminy nie występują gleby I oraz II klasy bonitacyjnej. Najlepsze na tym terenie gleby III klasy, stanowią zaledwie 6,77 % w ogólnej strukturze. Bardzo słabe i nieprzydatne rolnictwu gleby V oraz VI klasy bonitacyjnej stanowią łącznie 59,79 %, zaś areał gleb dobrych i średnich, będących w III
  i IV klasie to 40,21 % ogółu.
                  Gleby o najwyższym wskaźniku bonitacji występują w sołectwach: Górka, Pietrzyków i Sieciejów (ponad 50 % gleb w klasie III i IV), zaś o wskaźniku najsłabszym w miejscowościach: Piotrowice i Suchleb (poniżej 10 % gleb w III i IV klasie).
   
  1.3 Geologia i geomorfologia
                  Pod względem morfologicznym gmina Lipinki Łużyckie leży w obrębie dwóch jednostek:
  - Wzgórza Żarskie;
  - Równina Żarska.
   
  Wzgórza Żarskie zajmują wschodnią część gminy. Są one fragmentem moreny czołowej zlodowacenia środkowopolskiego. Wyznaczają jednocześnie zasięg Stadiału Warty. Wzgórza Żarskie wznoszą się od 140 do165 m npm. Jest to teren pagórkowaty, charakteryzuje się mniejszymi deniwelacjami, i występowaniem dużych płaskich powierzchni o spadkach poniżej 3%, a często poniżej 1% (Rinke, 1988). Zbudowane są z pagórkowatej moreny Stadiału Warty, miejscami zaburzonej glacitektonicznie. W ich środkowej i zachodniej części przeważa wysoczyzna morenowa falista, o wysokościach względnych nie przekraczających kilkunastu metrów. Na południu gminy znajduje się wysoczyzna morenowa płaska.
  Równina Żarska zajmuje pozostałą część gminy. Jest to obszar moreny dennej, lekko falistej lub płaskiej o amplitudzie do 5 m.
  W budowie geologicznej terenu biorą udział osady trzeciorzędowe i czwartorzędowe. W obrębie Wzgórz Żarskich, na skutek zaburzeń glacitektonicznych osady trzeciorzędowe, wykształcone jako piaski, pyły i iły, zostały wyniesione ku powierzchni terenu. Natomiast osady czwartorzędowe przykrywają trzeciorzęd cienką warstwą i wykształcone są głównie jako gliny zwałowe z przewarstwieniami piaszczystymi. Miąższość osadów czwartorzędowych wynosi od 11 do 26 m. Jeszcze mniejszą miąższość posiadają osady w południowej części gminy. W ich skład wchodzi głównie glina morenowa z licznymi przewarstwieniami mułków i piasków gliniastych lub żwirów. Utwory morenowe są lokalnie przykryte piaskami wodnolodowcowymi.
                  W okolicy wsi Zajączek stwierdzono występowanie drobnych piasków, nadających się do wytwarzania betonu, zapraw i wypraw budowlanych. Jednak ich eksploatacja jest utrudniona z powodu wysokiego poziomu wody gruntowej oraz znacznego zalesienia terenu.
   
  1.       Klimat
              Klimat gminy podobnie jak całej Polski jest przejściowy, kontynentalno – morski, kształtowany na przemian przez masy powietrza napływające znad Oceanu Atlantyckiego lub wschodniej Europy i Azji. W skali kraju według W. Okołowicza gmina Lipinki Łużyckie leży w na pograniczu dwóch regionów klimatycznych: śląsko – wielkopolskiego oraz sudeckiego.
  Niezależnie od podziałów obszar gminy, podobnie jak całego województwa lubuskiego, należy do najcieplejszych w Polsce i charakteryzuje się: przewagą wpływów oceanicznych, mniejszymi od przeciętnych amplitudami temperatur, wczesną wiosną, długim ciepłym latem, łagodną i krótką zimą oraz malejącymi opadami w kierunku centrum kraju.
  Reprezentatywne dla gminy Lipinki Łużyckie będą dane ze stacji Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej (IMGW) w Radzyniu, położonej około 70 km w linii prostej od Lipinek Łużyckich. Według pomiarów średnia temperatura roczna wynosi 8,5 oC; stycznia (-0,8 oC), a lipca 18,5 oC. Liczba dni z przeciętną temperaturą dobową poniżej 0 oC wynosi 11. Izoamplitudy roczne kształtują się na poziomie 19 – 20 oC. Lato przeciętnie trwa około 100 dni co powoduje, że jest najdłuższe w Polsce, natomiast zima około 60 dni i jest to jeden z najkrótszych okresów trwania zimy w kraju.
   
  Hydrologia
   
                  Sieć hydrograficzna jest bogata i dobrze rozwinięta, choć większość cieków prowadzi swoje wody okresowo. Gmina Lipinki Łużyckie leży w górnych biegach rzek: Lubszy i Skrody, które wypływają ze Wzgórz Żarskich. Obie rzeki swoje źródła mają na terenie sąsiedniej Gminy wiejskiej Żary. Wododział między nimi przebiega z północnego – zachodu na południowy wschód.
                  Północną część Gminy odwadnia rzeka Lubsza, przepływająca przez wsie: Lipinki Łużyckie, Brzostową i Sieciejów. Natomiast Skroda odwadnia południową oraz zachodnią część Gminy. Okolice Pietrzykowa, w północno – zachodniej części Gminy, odwadniane są przez dopływ rzeki Tymienicy, która wpada do Lubszy poniżej Lubska.
                  Szerokość doliny rzeki Lubszy wynosi na południu Gminy od 100 do 200 m, zaś na północy od 300 do400 m. Natomiast dno doliny rzeki Skrody ma szerokość około 100 m.
                  Ponadto w zlewni Skrody znajduje się duży kompleks stawów rybnych. Obecnie są one eksploatowane przez Gospodarstwo Rybackie w Żarach, należące do Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.
                  Na całym terenie Gminy warunki hydrogeologiczne są podobne. W niewielkiej miąższości warstwy piasków od powierzchni terenu zalega przypowierzchniowa warstwa wodonośna o miąższości od 1,0 do 2,0 m. Tylko w obrębie dolin cieków grubość tej warstwy wzrasta do kilkunastu metrów. Charakteryzuje się ona dużymi wahaniami lustra wody, aż do okresowego zaniku w strefach kulminacyjnych terenu.
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Barbara Wywiórka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2012-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Barbara Wywiórka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2012-04-16 02:17:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2012-04-16 02:17:40
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-01-28 11:48:19
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
5915 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony