ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Sposób składania i rozpatrywania petycji określonych w ustawie z dnia 11 lipca 2014 roku o petycjach

Akapit nr 1 - brak tytułu

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.
 
W jaki sposób można wnieść petycję?
Petycje mogą być wnoszone w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 
Prawidłowo złożona petycja powinna zawierać:
1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję,
2. wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów,
3. oznaczenie adresata petycji,
4. wskazanie przedmiotu petycji.
 
Petycja musi być podpisana!
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów - przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.
Petycja składana za pomocą środków komunikacji elektronicznej może być opatrzona bezpiecznym podpisem elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu, oraz powinna zawierać adres poczty elektronicznej podmiotu wnoszącego petycję.
Uwaga: petycję niezawierającą oznaczenia podmiotu oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpatrzenia.
 
Gdzie złożyć petycję?
1. osobiście: w sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie w poniedziałki od godz. 800 do 1600 od wtorku  do piątku, w godzinach 700 – 1500,
2. za pośrednictwem poczty na adres Urzędu Gminy 68-213 Lipinki Łużyckie  ul. Główna 9
3. drogą elektroniczną na adres: 
4. przesłać za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP)
 
Sposób rozpatrywania petycji:
1. petycja powinna być rozpatrzona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia
2. w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od podmiotu rozpatrującego petycję uniemożliwiających rozpatrzenie petycji w wyżej określonym terminie, termin na rozpatrzenie petycji ulega przedłużeniu, nie dłużej jednak jak o kolejne 3 miesiące
3. podmiot rozpatrujący petycję zawiadamia podmiot wnoszący petycję o sposobie jej załatwienia wraz z uzasadnieniem w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej (sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi)
4. adresat petycji, który jest niewłaściwy do jej rozpatrzenia, przesyła ją niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 30 dni od dnia jej złożenia, do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji, zawiadamiając o tym równocześnie podmiot wnoszący petycję.
 
Pozostałe informacje:
Podmiot właściwy do rozpatrzenia petycji może pozostawić bez rozpatrzenia petycję złożoną w sprawie, która była przedmiotem petycji już rozpatrzonej przez ten podmiot, jeżeli w petycji nie powołano się na nowe fakty lub dowody nieznane podmiotowi właściwemu do rozpatrzenia petycji.
Petycja może zawierać zgodę na ujawnienie na stronie internetowej podmiotu rozpatrującego petycję lub urzędu go obsługującego danych osobowych podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu w imieniu którego petycja jest wnoszona. W Biuletynie Informacji Publicznej niezwłocznie zamieszcza się informację zawierającą odwzorowanie cyfrowe (skan) petycji, datę jej złożenia oraz – w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa powyżej – imię i nazwisko albo nazwę podmiotu wnoszącego petycję lub podmiotu, w interesie którego petycja jest składana.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195).
 
Informacja na temat rozpatrywanych petycji kierowanych do Wójta Gminy Lipinki Łużyckie
Lp.
Imię i Nazwisko lub nazwa podmiotu wnoszącego petycje (w przypadku wyrażenia zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach)
Dokument
(petycja)
Przedmiot petycji
Data złożenia petycji
Przewidywany termin załatwienia petycji (zgodnie z art. 10 ust.1 ustawy o petycjach, nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia petycji)
Dokument (odpowiedź na petycję)
1.
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja Dokonanie analizy i ocenę stanu faktycznego w zakresie publikowanych danych w BIP jednostki pod kątem zachowania standardów otwartości danych. 03.10.2016 03.01.2017 odpowiedź
2.
Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja Udzielenie informacji publicznej w przedmiocie - w jakiej formie Urząd prowadzi ewidencję sprzętu informatycznego 20.10.2016 15.01.2017
 
 
 
 
3. Wyłączenie jawności w związku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach. petycja Udzielenie informacji publicznej  - aspekty związane z ochroną danych osobowych. 02.02.2017 30.04.2017 odpowiedź
4.
Wyłączenie jawności w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja Realizacja zadań związanych
z przeciwdziałaniem uciążliwości zapachowe
26.06.2017 25.09.2017
 
 
 
5.
Król Krystyna
Król Zdzisław
ul. Piskowa 4
68-213 Lipinki Łużyckie
 
Gromnicka Swietłana
Gromnicki Andrzej
ul. Górna 12a
68-213 Lipinki Łużyckie
petycja Petycja o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań w sprawie hałasu, drgań, wibracji oraz zanieczyszczonego powietrza 08.09.2017r.  
6.
Król Krystyna
Król Zdzisław
ul. Piskowa 4
68-213 Lipinki Łużyckie
 
Gromnicka Swietłana
Gromnicki Andrzej
ul. Górna 12a
68-213 Lipinki Łużyckie
petycja Petycja o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań w sprawie hałasu, drgań, wibracji oraz zanieczyszczonego powietrza 08.09.2017r.   odpowiedź-
 
 
 
7.
 
Król Krystyna
Król Zdzisław
ul. Piskowa 4
68-213 Lipinki Łużyckie
 
Gromnicka Swietłana
Gromnicki Andrzej
ul. Górna 12a
68-213 Lipinki Łużyckie
petycja Petycja o podjęcie pilnych i zdecydowanych działań w sprawie hałasu, drgań, wibracji oraz zanieczyszczonego powietrza 03.10.2017r.   odpowiedź
8. Wyłączenie jawności w związku
z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach
petycja Petycja dotycząca informacji
o zanieczyszczeniu powietrza w niektórych gminach
04.05.2018r. 03.08.2018r. odpowiedź
9. Wyłączenie jawności w zwiazku z niewyrażeniem zgody, o której mowa w art.4 ust.3 ustawy o petycjach petycja Petycja w sprawie systemu zarządzania i monitorowania energii 12.09.2018r. 11.12.2018r. odpowiedź
10.
Osoba Prawna
Szulc- Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Zaplanowanie postępowania w trybie Ustawy prawo zamówień publicznych, którego przedmiotem będzie modernizacja parku maszynowego z uwzględnieniem dywersyfikacji wykorzystywanego paliwa - a co za tym idzie - zwiększenie udziału bardziej ekologicznych paliw - typu - skroplonu gaz ziemny, etc. 29.05.2019r.  
 
 
 
 
 
 
11.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Petycja o opublikowanie w Podmiotowej Stronie Biuletynu Informacji Publicznej - użytkowanych w Urzędzie wybranych numerów służbowych telefonów komórkowych, których użytkowanie może usprawnić komunikację z Urzędem. 11.07.2019r. 10.10.2019r.
 
 
 
 
12.
 
Fundacja Rozwoju Obrotu Bezgotówkowego
ul. Kruczkowskiego 4b lok.13 Warszawa
 
 
petycja  Petycja dotycząca rozpowszechniania wprowadzania płatności bezgotówkowych 2019.12.05r.  
13.
Arkadiusz Rakoczy ul. Działkowa 22
32-065 Krzeszowice
 
petycja Petycjaw sprawie szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 10.12.2020r.
 
10.03.2021r.
 
odpowiedź
14.
Krzysztof Kukliński
ul. Szafirowa 109
62-023 Kaionki
petycja
Petycja skierowana do Samorządu Gminy o przygotowanie jeszcze w pierwszwej połowie lutego: 
1.Komunikatu/Uchwały, której treść pokaże się w gminnych mediach społecznościowych, w tym na profilach radnych, na portalach gminnych i  lokalnej gazecie.
2. Pakietu profilaktycznego, dla wszystkich starszych osób, do których informacje internetowe nie docierają, lub nie są w stanie kupić sobie suplementów ( brak pieniędzy lub samodzielności, inwalidztwo itd.)
06.02.2021r. 06.05.2021r. odpowiedź
15.
Teresa Garland,
skr.poczt.88,
ul.Żwirki i Wigury 13A,
32-050 Skawina
petycja
Petycja do tutejszej Rady Gminy
o opinię ws przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO
 
Załączniki:
10.02.2021r. 10.05.2021r.
16.
 
Mieszkańcy Wsi Boruszyn i Cisowa
 
petycja Petycja w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej 28.06.2021r. 28.09.2021r. odpowiedź
 
17.
 
 
 
Mieszkańcy Wsi Górka
 
 
petycja Petycja w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej 14.03.2022r. 14.06.2022r.
 
18.
 
Osoba Prawna
Szulc- Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Uzyskanie listy osób zainteresowanych przekazaniem cześci swojej nieruchomości na cele zwiazane z budową elektrowni wiatrowych 14.06.2022r. 14.09.2022r. odpowiedź
19.
Osoba Prawna
Szulc- Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu - Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Automatyzacja procesów w administracji samorządowej za pomocą RPA 27.10.2023r. 27.01.2024r. odpowiedź
20.
Osoba Prawna
Szulc-Efekt sp. z o. o.
Prezes Zarządu: Adam Szulc
ul. Poligonowa 1
04-051 Warszawa
petycja Petycja dotycząca płatności bezgotówkowych 21.11.2023r.  21.02.2024r. odpowiedź
 
 
 
 
 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Reszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-14 09:36:21
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Opalińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-14 09:38:41
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-30 14:00:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8342 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

USTAWA z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Opalińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-10-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Opalińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-10-13 14:10:33
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-10-13 14:11:55
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-01 13:55:25
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8644 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »