ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-11-18 13:24:46 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

XXIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie odbędzie się w dniu 25 listopada 2021 roku o godz. 14.00 na sali głównej w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich
 
Program sesji:
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2022-2024.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz  zwolnień z tego podatku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku  rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie.
10. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia Regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Lipinki Łużyckie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2021-2033 .
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2021.
15. Podjęcie uchwały w sprawie  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałej położonej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy.
18. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Lipinki Łużyckie, w roku szkolnym 2021/2022.
19. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
20. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
21. Wolne wnioski i informacje.
« powrót do poprzedniej strony