ˆ

Aktualności

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

XXXII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2022-03-22 10:58:32 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

XXXII sesja  Rady  Gminy  Lipinki  Łużyckie - 23 marca 2022 roku  na  godz. 14.00. Sesja odbędzie się  w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2022 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej z budżetu gminy na ograniczenie niskiej emisji, poprzez wymianę istniejącego źródła ogrzewania na terenie Gminy Lipinki Łużyckie
9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Osiedle Kolejowe 6 w Lipinkach Łużyckich wraz z przynależnym pomieszczeniem gospodarczym oraz udział w gruncie na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie na mienie komunalne Gminy nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność KOWR.
12. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich za uczestnictwo w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr V/37/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie inkasa podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
15. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
16. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2022-2023.
17. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
« powrót do poprzedniej strony