ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

XLVII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLVII sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 21 listopada 2023 r. godz. 12:00. Sesja Rady Gminy  odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich ul. Główna 21 ( I piętro).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały  w sprawie ustanowienia  programu  osłonowego Gminy Lipinki Łużyckie w zakresie dożywiania „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zwrotu wydatków za udzielony posiłek albo świadczenia rzeczowe w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
8. Podjęcie uchwały w sprawie  podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2024-2028.
9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz  zwolnień z tego podatku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
11. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku  rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie.
12. Podjęcie uchwały w sprawie  wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Lipinki Łużyckie, nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
13. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2024.
14. Podjęcie uchwały w sprawie  ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka  ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich za wykonywanie zadań innych niż działanie ratownicze.
15. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika oraz kandydata na strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej w Lipinkach Łużyckich za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
16. Podjęcie uchwały w sprawie  udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze Powiatu Żarskiego.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia drogi wewnętrznej do kategorii dróg gminnych.
18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipinki Łużyckie.
19. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2023-2033 .
20. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.
21. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
22. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
23. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-11-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-11-16 09:06:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-11-16 09:06:16
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-11-16 09:06:16
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
70 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLVI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLVI sesję  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie  na  dzień  18 września  2023 r.  na  godz. 11:00. Sesja odbędzie się  w świetlicy wiejskiej w budynku GOK ( I piętro) w Lipinkach Łużyckich.
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego.
9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego nr 4a usytuowanego w budynku przy ul. Osiedle Kolejowe 6 w Lipinkach Łużyckich wraz z pomieszczeniem przynależnym oraz udziałem w gruncie na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty.
10. Podjęcie uchwały w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Lipinki Łużyckie, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Grotów.
11. Podjęcie uchwały  w sprawie nieodpłatnego nabycia na własność Gminy Lipinki Łużyckie, nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w miejscowości Pietrzyków.
12. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień  w tym podatku.
13. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
14. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-09-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-09-13 12:00:56
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-09-13 12:00:59
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-09-13 12:00:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
155 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIV sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLIV sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie  - 20 czerwca  2023 r.  na  godz. 16.30. Sesja odbędzie się  w świetlicy wiejskiej w budynku GOK ( I piętro) w Lipinkach Łużyckich.
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.Informacja Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej  z działalności Ośrodka oraz realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej za 2022 rok.
7. Podjęcie uchwały w sprawie oceny zasobów pomocy społecznej Gminy Lipinki Łużyckie.
8. Przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie Gminy Lipinki Łużyckie za 2022 r., debata nad raportem oraz  głosowanie nad udzieleniem wotum zaufania Wójtowi Gminy.
9. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lipinki Łużyckie za 2022r.
10. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium dla Wójta Gminy Lipinki Łużyckie za 2022r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2023-2033 .
12. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2023.
13. Podjęcie uchwały w sprawie Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
14. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia miejsca do prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników oraz wprowadzenia Regulaminu określającego zasady prowadzenia handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników na wyznaczonym miejscu.
15. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie na terenie Gminy Lipinki Łużyckie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych.
16. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Lipinki Łużyckie.
17. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Suchleb.
18. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie wynagrodzenia wójta.
19. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
20. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-06-12
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-06-12 13:50:42
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-06-12 13:50:47
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-06-12 13:50:47
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLIII  sesja  Rady  Gminy  Lipinki  Łużyckie - 26  kwietnia 2023 roku  na  godz. 10.00. Sesja odbędzie się  w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
Porządek obrad sesji :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2023-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z Funduszu Ochrony Środowiska.
9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminów korzystania z obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
10. Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami za 2022r.
11. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
12. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-04-24
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-04-24 08:35:17
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-04-24 08:35:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-04-24 09:39:56
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
384 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 14 marca 2023 roku  na  godz. 13.30. Sesja odbędzie się  w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
Porządek obrad sesji :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w 2023 r.
8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na  terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie funduszu sołeckiego.
10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie w trybie bezprzetargowym lokalu mieszkalnego usytuowanego w budynku przy ul. Zatorze w Lipinkach Łużyckich.
11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Żarskiemu na dofinansowanie zadania organizacji zbiorowego transportu publicznego na obszarze Powiatu Żarskiego.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia stawki za 1 km przebiegu pojazdu używanego przez rodziców lub opiekunów prawnych dzieci i uczniów niepełnosprawnych do przewozu do przedszkola, szkoły lub ośrodka umożliwiającego realizację obowiązku przedszkolnego, szkolnego lub obowiązku nauki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2023-2033.
14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
15. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
16. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-03-07
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-03-07 07:40:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-03-07 07:40:49
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-03-07 07:40:49
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
461 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XLI sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XLI sesja  Rady  Gminy  Lipinki  Łużyckie - 16 stycznia  2023 roku,  godz. 930 . Sesja odbędzie się  w świetlicy wiejskiej Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
Porządek obrad sesji :
 
1.  Otwarcie sesji.
2.  Sprawdzenie obecności.
3.  Ustalenie porządku obrad.
4.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5.  Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6.  Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
7.  Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2023.
8.  Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy.
9.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały  nr XXXVIII/243/2022 z dnia 29 listopada 2022 r. w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/10/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim  programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały nr II/11/2018 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2018r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności  dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu”  na lata 2019-2023.
12. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
13. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2023-01-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2023-01-11 07:56:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2023-01-11 07:56:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2023-01-11 07:56:20
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
552 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XL sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XL sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 30 grudnia  2022 roku, godz. 12oo . Sesja odbędzie się  w świetlicy wiejskiej Lipinkach Łużyckich (sala na I piętrze).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w  sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2022-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2022.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych Gminy niewygasających z upływem roku budżetowego.
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2023-2033.
10. Uchwalenie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2023.
11. Podjęcie uchwały w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.
12. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
13. Podjęcie uchwały w sprawie  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów ewidencyjnych Pietrzyków i Piotrowice.
14. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
15. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-19
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-19 11:23:50
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-19 11:23:53
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-19 12:21:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
561 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXIX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXIX sesja  Rady Gminy  Lipinki  Łużyckie - 16 grudnia 2022 r.,    godz. 11.30.
Sesja Rady Gminy  odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich ul. Główna 21 ( sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
5. Przyjęcie protokołu z XXXVIII sesji Rady Gminy.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
7. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-12-13
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-12-13 08:33:13
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-12-13 08:33:17
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-12-13 08:33:17
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
571 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXVIII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 29  listopada 2022 r.,  godz. 11.00
Proponowany porządek obrad:
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień w tym podatku.
7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych oraz  zwolnień z tego podatku  na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącego podstawę do obliczenia podatku  rolnego na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie.
9. Podjęcie uchwały w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Lipinki Łużyckie z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2023.
10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany w Wieloletniej  Prognozie  Finansowej Gminy na lata  2022-2033 .
11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania  ścieków na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.
13. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie do zasobu mienia komunalnego Gminy Lipinki Łużyckie, części nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa
14. Podjęcie uchwały w sprawie  w sprawie zmiany uchwały Nr IX/69/2019 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie uchwalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych zatrudnionych w placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Lipinki Łużyckie.
15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli pedagogów, logopedów, psychologów, terapeutów pedagogicznych, pedagogów specjalnych oraz doradców zawodowych.
16. Informacja na temat złożonych oświadczeń majątkowych.
17. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-23 09:02:16
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-23 09:02:19
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-23 09:02:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
666 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

XXXVII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Akapit nr 1 - brak tytułu

XXXVII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 21 listopada 2022 r.  godz. 830.
Sesja Rady Gminy odbędzie się w świetlicy wiejskiej w Lipinkach Łużyckich, ul. Główna 21 (sala główna).
 
Proponowany porządek obrad :
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie Gminy na rok 2022.
7. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
8. Wolne wnioski i informacje.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-11-14
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Biuro Rady
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-11-14 13:01:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-11-14 13:01:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-11-14 13:01:35
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
650 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji