ˆ

Ekran szczegółów informacji

Pobierz dane XMLDrukuj informację

Szczegóły informacji

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-02 10:44:06 przez Anna Kuczak

Akapit nr - brak tytułu

 
Obecnie Gmina Lipinki Łużyckie realizuje projekt pn. ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich”.
 
Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 3.2 ,,Efektywność energetyczna”
Poddziałanie 3.2.1 ,,Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”
 
Cel projektu:
Głównym celem projektu jest poprawa efektywności energetycznej w sektorze budynków użyteczności publicznej na obszarze Gminy Lipinki Łużyckie poprzez optymalizację gospodarki energetycznej w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich. 
Do celów szczegółowych, ściśle powiązanych z celem głównym należą:
1. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pierwotną w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich, poprzez działania z zakresu głębokiej termomodernizacji.
2. Redukcja emisji CO2 w budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich, dzięki poprawie uwarunkowań energetycznych i osiągnięcie co najmniej wskaźników referencyjnych w zakresie izolacyjności cieplnej przegród.
3. Zwiększenie wykorzystania Odnawialnych Źródeł Energii w zakresie gospodarki energetycznej budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich, poprzez montaż instalacji fotowoltaicznej i pompy ciepła.
 
Panowane efekty:
Dzięki realizacji projektu i osiągnięciu poszczególnych wskaźników projekt przyczyni się do realizacji celów długofalowych, związanych z przejściem na gospodarkę niskoemisyjną, w tym przede wszystkim:
1. Powstrzymanie procesu zanieczyszczenia środowiska naturalnego, w tym przede wszystkim powietrza;
2. Zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, których źródłem jest spalanie paliw opałowych i zużycie energii elektrycznej;
3. Poprawa jakości życia oraz zdrowia mieszkańców Gminy i Województwa;
4. Powstrzymanie degradacji ekosystemów;
5. Poprawa konkurencyjności i atrakcyjności Gminy i Województwa;
6. Poprawa spójności społecznej i terytorialnej Województwa Lubuskiego.
 
Wartość projektu:
Całkowita wartość projektu: 3 633 041,71 zł
 
Wkład Funduszy Europejskich
Wartość dofinansowania: 3 088 085,43 zł
 
Okres realizacji projektu obejmuje lata 2017-2022.
 
Wykonanie ,,Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich” powierzono firmie DEFERO Sp. z o.o. z Sieradza, która za realizację przedsięwzięcia zaoferowała kwotę 3 589 978 złotych (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 31.03.2020r.
 
 
« powrót do poprzedniej strony