ˆ

Ekran listy informacji

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

Obwieszczenie Wójta Gminy o przyjęciu Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-07-01
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Klaus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-07-01 07:13:04
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-07-01 07:16:15
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-07-11 08:58:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1282 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Projekt strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-06-23
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Klaus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-06-23 11:10:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-06-23 11:12:26
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Tomasz Paś
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-06-23 11:12:26
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1362 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Sprawozdanie z przebiegu i wyników konsultacji.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Klaus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-05-04 08:48:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-05-04 08:54:33
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-05-04 08:54:33
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1491 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie Wójta Gminy Lipinki Łużyckie o przystąpieniu do konsultacji projektu Strategii

Akapit nr 1 - brak tytułu

Lipinki Łużyckie, dnia 11 marca 2022 roku
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY LIPINKI ŁUŻYCKIE
 
o przystąpieniu do konsultacji społecznych dotyczących projektu
Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko
 
Na podstawie art. 6 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXIV/163/2021 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 6 maja 2021 roku w sprawie określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku, w tym trybu konsultacji, o których mowa w art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju, przyjętej w związku z art. 10f ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.), a także po przeprowadzeniu cyklu wstępnych konsultacji społecznych (7 warsztatów strategicznych i badanie opinii społecznej), będących społecznym wsparciem procesu budowania założeń Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku, informuję o przystąpieniu do konsultacji społecznych, dotyczących projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku.
W związku z powyższym zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu Strategii Rozwoju Gminy Lipinki Łużyckie do 2030 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 11 marca 2022 roku do 15 kwietnia 2022 roku w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, 68 – 213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, w pokoju nr 4, w godzinach pracy Urzędu oraz na stronach internetowych Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Lipinki Łużyckie: https://bip.lipinki-luzyckie.pl (w zakładce „strategia rozwoju gminy”) i Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie: https://lipinki-luzyckie.pl (w zakładce „gmina+” i dalej „strategia rozwoju gminy”).
Informuję również o organizacji 2 debat, dotyczących rozwiązań przyjętych w projekcie przedmiotowej Strategii:
  • debata zamknięta, wyłącznie dla lokalnych partnerów społecznych i gospodarczych, odbędzie się dnia 23 marca 2022 roku w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich, 68 – 213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 21, o godzinie 16.30;
  • debata otwarta, dla wszystkich mieszkańców Gminy Lipinki Łużyckie, odbędzie się dnia 23 marca 2022 roku w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich, 68 – 213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 21, o godzinie 17.30.
Zapraszam wszystkich zainteresowanych partnerów społeczno – gospodarczych i mieszkańców do wzięcia udziału w wyżej wymienionych debatach. Proszę koniecznie o uprzednie zapoznanie się z projektem Strategii.
Zgodnie z art. 6 ust. 5 ustawy z dnia 06 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju zainteresowani mogą składać uwagi dotyczące Strategii Rozwoju. Uwagi dotyczące Strategii Rozwoju należy składać w formie papierowej na adres Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68 – 213 Lipinki Łużyckie lub w formie poczty elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem „uwaga do strategii”, na adres: w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15 kwietnia 2022 roku. Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 03 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2021 roku, poz. 2373 z późn. zm.) zawiadamiam o możliwości zapoznania się z dokumentacją prognozy oddziaływania na środowisko projektu wyżej wymienionej Strategii Rozwoju, zamieszczoną w publicznie dostępnym wykazie danych zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, w terminie i miejscu podanym powyżej. Uwagi, na podstawie art. 39. ust. 1 pkt 3 i 4 w związku z art. 30 i 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, do wyżej wymienionej dokumentacji, należy składać do dnia 15 kwietnia 2022 roku. Zgodnie z art. 40 ww. ustawy uwagi mogą być wnoszone w jednej z poniżej wybranych form:
  1. w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68 – 213 Lipinki Łużyckie,
  2. osobiście do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68 – 213 Lipinki Łużyckie, w pokoju nr 4, w godzinach pracy Urzędu,
  3. za pomocą środków komunikacji elektronicznej, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, opatrzone tematem: „uwaga do strategii” na adres:
Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię (albo nazwę) i adres wnioskodawcy oraz przedmiot uwagi.
Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Lipinki Łużyckie.
Klauzula Informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z przedmiotową sprawą znajduje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Lipinki Łużyckie pod adresem: https://bip.lipinki-luzyckie.pl/ oraz na stronie internetowej gminy: http://www.gminalipinki.pl/ jak również bezpośrednio w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie. Jednocześnie informujemy, iż Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gmina Lipinki Łużyckie reprezentowana przez Wójta Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie, tel. 683626230, e-mail:
Pozostałe informacje dotyczące ochrony Pani/Pana danych osobowych, w tym w szczególności prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, w przypadkach przewidzianych prawem – prawo do ich przenoszenia lub usunięcia, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, znajdują się pod adresem: https://bip.lipinki-luzyckie.pl/
 
Wójt Gminy Lipinki Łużyckie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2022-03-11
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Klaus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2022-03-11 09:05:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Tomasz Paś
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2022-03-11 09:29:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2022-03-14 10:54:52
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1661 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie - spotkanie Strategia Rozwoju Gminy

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-08-30
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Klaus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-08-30 13:13:45
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Monika Siwa
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-08-30 13:15:02
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Monika Siwa
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-08-30 13:15:02
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1867 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ogłoszenie - harmonogram spotkań konsultacyjnych

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-07-02
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Klaus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-07-02 07:49:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-07-02 07:49:46
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-07-06 12:43:22
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1989 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Ankieta - Strategia Rozwoju Gminy do 2030r.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-29
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Klaus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-29 09:11:37
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-29 09:12:32
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-29 09:12:32
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2051 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Obwieszczenie z dnia 25.06.2021r. o przystąpieniu do opracowania Strategii

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Klaus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-25 09:32:26
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-25 09:33:13
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-25 09:33:59
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2022 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Uchwała XXIV.163.2021

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2021-06-22
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Piotr Klaus
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2021-06-22 10:42:38
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2021-06-22 10:44:07
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2021-06-22 10:44:07
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2053 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »