ˆ

Aktualności

Szczegóły informacji

XXX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2021-12-21 07:43:05 przez Tomasz Paś

Akapit nr - brak tytułu

XXX sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie - 29 grudnia  2021 roku  godz. 14oo . Sesja odbędzie się  w budynku GOK w Lipinkach Łużyckich (sala główna).
 
1. Otwarcie sesji.
2. Sprawdzenie obecności.
3. Ustalenie porządku obrad.
4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
5. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
6. Podjęcie uchwały w  zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lipinki Łużyckie na lata 2021-2033.
7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2021.
8. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetowych Gminy niewygasających z upływem roku budżetowego.
9. Uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  na lata 2022-2033.
10. Uchwalenie budżetu Gminy Lipinki Łużyckie na rok 2022.
11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty.
12. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe.
13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela domku letniskowego lub właściciela innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe położonych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie.
14. Uchwalenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2022.
15. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży w Lipinkach Łużyckich.
16. Podjęcie uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
17. Przedłożenie pisemnych interpelacji i zapytań radnych.
18. Wolne wnioski i informacje.
19. Zakończenie sesji.