ˆ

Ekran szczegółów informacji

Szczegóły informacji

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich

Niniejszy dokument jest wersją archiwalną.
Informacja ogłoszona dnia 2020-09-02 10:44:06 przez Anna Kuczak

Akapit nr - brak tytułu

Obecnie Gmina Lipinki Łużyckie realizuje projekt pn. ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich”.
 
Gmina otrzymała dofinansowanie do projektu pn. ,,Termomodernizacja budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
Oś Priorytetowa 3 ,,Gospodarka niskoemisyjna”
Działanie 3.2 ,,Efektywność energetyczna”
Poddziałanie 3.2.1 ,,Efektywność energetyczna – projekty realizowane poza formułą ZIT”
 
Całkowita wartość projektu: 3 633 041,71 zł
Wartość dofinansowania: 3 088 085,43 zł
 
Wykonanie ,,Termomodernizacji budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich” powierzono firmie DEFERO Sp. z o.o. z Sieradza, która za realizację przedsięwzięcia zaoferowała kwotę 3 589 978 złotych (słownie: trzy miliony pięćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt osiem złotych 00/100). Umowa z wykonawcą została podpisana w dniu 31.03.2020r.
 
Przedsięwzięcie pozwoli m.in. na oszczędność energii, redukcję zanieczyszczeń, wzrost komfortu użytkowania i poprawę estetyki.
 
W przypadku budynków, z których na co dzień korzystają uczniowie, termomodernizacja ma istotny walor edukacyjny. Jest przykładem inwestycji, której beneficjentami są nie tylko nasza gmina i jej mieszkańcy, ale także środowisko naturalne.
 
Dzięki realizacji tej inwestycji polepszą się warunki nauczania, znacznie obniżą się koszty ogólne ponoszone przez samorząd.