ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 2/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 2/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: robotnik gospodarczy

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Infrastruktury

Data udostępnienia: 2019-04-16

Ogłoszono dnia: 2019-04-16 przez Małgorzata Opalińska

Termin składania dokumentów: 2019-04-30 10:00:00

Nr ogłoszenia: 2/2019

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) wykształcenie minimum podstawowe,

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

1) Wykonywanie prac budowlanych, porządkowych i ogrodniczych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie,
2) Wykonywanie drobnych napraw sprzętu, wyposażenia i pomieszczeń,
3) Sprzątanie i utrzymanie w czystości terenów przeznaczonych do użytku publicznego będących własnością Gminy w tym chodników, trawników i placów,
4) Wykonywanie innych prac porządkowych i gospodarczych,
5) Przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy oraz przepisów przeciwpożarowych,
6) Dbałość o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie oraz zachować w tajemnicy informację, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkody,
7) Dbałość o powierzony sprzęt i narzędzia pracy,

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

1) Praca na terenie Gminy Lipinki Łużyckie,
2) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
3) czas pracy: 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
4) wysiłek fizyczny,
5) praca w zespole,

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,4

V. Wymagane dokumenty:

1) życiorys CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
2) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
3) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
4) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
5) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko pracownika obsługi,
7) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
8) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
9) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511 z późn. zm.),
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-04-30 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko pracownika obsługi – robotnik gospodarczy" w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30.04.2019r. do godz. 10:00.
c. Miejsce:
W sekretariacie Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, pokój nr 9 lub przesłać na adres Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, 68-213 Lipinki Łużyckie, ul. Głowna 9.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Opalińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-04-16
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Opalińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-04-16 13:07:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-04-16 13:13:20
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-04-16 13:22:03
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
3016 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony