ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lipinki ŁużyckieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lipinki Łużyckie

Szczegóły informacji

Odbieranie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych w Gminie Lipinki Łużyckie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Usługi

Zamawiający: Gmina Lipinki Łużyckie

Finansowanie: Nie dotyczy

Nr UZP: 62867

Termin składania ofert / wniosków: 2015-05-15 08:30:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-05-15 09:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie pokój nr 9

Ogłoszono dnia: 2015-05-04 przez Krystyna Gromnicka

Treść:

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w terminie od 01.07.2015 r. do 30.06.2017 r. , z następujących miejscowości: Lipinki Łużyckie, Suchleb, Grotów, Boruszyn, Cisowa, Zajączek, Tyliczki, Piotrowice, Pietrzyków, Brzostowa, Sieciejów, Górka. Charakterystyka Gminy: Liczba osób zameldowanych w gminie wg stanu na dzień 31.03.2015 r. Wynosi: na pobyt stały 3231, na pobyt czasowy 80. Ilość osób zamieszkałych ( przewidywanych do objęcia usługą - zgodnie ze złożonymi deklaracjami ) wynosi : W zabudowie jednorodzinnej 2288 i 360 w zabudowie wielorodzinnej. Powierzchnia Gminy wynosi 88,55 km2 Ilość odpadów odebranych z terenu gminy w 2014 r. z nieruchomości zamieszkałych zgodnie ze sprawozdaniami złożonymi przez przedsiębiorców świadczących usługi na terenie gminy, wynosi : 398,61 Mg - odpady zmieszane; 111 Mg - segregowane; 22,8 Mg - wielkogabaryty. Dane co do ilości osób i nieruchomości oraz ilości odpadów mogą ulec zmianie w trakcie realizacji zamówienia..
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 90.51.10.00-2, 90.51.20.00-9, 90.51.31.00-7, 34.92.84.80-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 6000,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 2) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności należy przedłożyć: a) Oświadczenie Wykonawcy o wpisie do rejestru działalności regulowanej na terenie Gminy Lipinki Łużyckie w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, b) Aktualne zezwolenie na transport odpadów komunalnych, wydane przez właściwy organ, c) Wpis do rejestru podmiotów zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, prowadzonego przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 3) W celu potwierdzenia spełnienia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy i doświadczenia należy przedłożyć: Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy to w tym okresie, co najmniej 1 usługi odbioru odpadów komunalnych wykonanej na rzecz właścicieli nieruchomości w sposób ciągły przez okres minimum 12 miesięcy o masie łącznej minimum - 1000 Mg wraz z podaniem rodzaju usługi, dat wykonania i podmiotów na rzecz których usługi zostały wykonane. Dopuszcza się podanie ilości w m3 przy zastosowaniu wskaźnika 0,133 Mg/m3 Zadania muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że usługi te zostały wykonane należycie. Wykaz należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym zał. Nr 7 do SIWZ.
 • III.3.3) Potencjał techniczny
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 4) W celu potwierdzenia spełnienia warunku dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym należy przedłożyć: a) Wykaz pojazdów dostępnych wykonawcy usług w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami, sporządzony wg wzoru stanowiącym zał. nr 8 do SIWZ, b) Oświadczenie Wykonawcy potwierdzające dysponowanie bazą magazynowo-transportową usytuowaną w odległości nie większej niż 60 km od granicy gminy Lipinki Łużyckie spełniającą pozostałe wymagania Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości(Dz.U. z 2013 r. poz.122) oraz przepisów budowlanych, sanitarnych, ochrony środowiska. W oświadczeniu należy podać dokładny adres bazy. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie z wzorem stanowiącym zał. Nr 9 do SIWZ.
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • 5) W celu potwierdzenia spełnienia warunku znajdowania się przez Wykonawcę w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia do oferty należy dołączyć: Polisę a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności o wartości nie mniejszej niż 200 000 zł.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • potwierdzenie posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesje, zezwolenia lub licencje;
 • wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, głównych dostaw lub usług, w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie;
 • wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 • nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 96
 • 2 - ilość zbiórek odpadów wielkogabarytowych - 4
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Wszelkie zmiany i uzupełnienia warunków umowy mogą być dokonywane za zgodą umawiających się stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu pod rygorem nieważności, o ile nie będzie to sprzeczne z ustawą Prawo zamówień publicznych. 2. W związku z brzmieniem art.142 ust.5 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, Zamawiający dopuszcza zmiany niniejszej umowy w drodze negocjacji, w przypadku zmiany: 1) stawki podatku od towarów i usług VAT, 2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art.2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 3. W przypadku konieczności zmiany umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z pisemnym wnioskiem zawierającym opis proponowanych zmian oraz uzasadnienie. Do wniosku Wykonawca zobowiązany jest załączyć wszelkie dowody na potwierdzenie, że zmiany prawa w zakresie określonym w ust. 2 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/uglipinkiluzyckie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9; 68-213 Lipinki Łużyckie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 15.05.2015 godzina 08:30, miejsce: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, I piętro, sekretariat , pokój nr 9.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Gromnicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-05-04
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Gromnicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-05-04 14:56:05
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-05-04 15:07:45
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-05-19 12:11:24
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7258 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony