ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki ŁużyckieDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie

Szczegóły informacji

Wykonanie remontu nawierzchni dróg w Gminie Lipinki Łużyckie

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lipinki Łużyckie

Finansowanie: Nie dotyczy

Nr UZP: 94303-2015

Termin składania ofert / wniosków: 2015-07-10 08:40:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2015-07-10 09:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie pokój nr 9

Ogłoszono dnia: 2015-06-25 przez Krystyna Gromnicka

Treść:

Wykonanie remontu nawierzchni dróg w miejscowości Lipinki Łużyckie, będących własnością Gminy Lipinki Łużyckie:
 1. Zadanie nr 1:  wykonanie remontu nawierzchni wewnętrznej drogi gminnej, ul. Osiedle Kolejowe , położonej na działce o nr ew. 758 i  761, na odcinku o długości:  160,53 m
 2. Zadanie nr 2:  wykonanie remontu nawierzchni  wewnętrznej drogi  gminnej, ul. Spokojnej, położonej na działce o nr ew. 521 i 522/2 , na odcinku o długości:  258,00 m,
 3. Zadanie nr 3:  wykonanie remontu  nawierzchni  wewnętrznej drogi  gminnej, ul. Łącznej położonej na działce nr ew. 345, na odcinku o długości: 658,00 m,
 4. Zadanie nr 4: wykonanie remontu  nawierzchni  wewnętrznej  dróg   gminnych , tzw. łączników I i II , położonych  na działkach o  nr ew. 304, 344, 317, 318 i 333 , na odcinku o łącznej długości:  339,59 m
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionych
dokumentach, stanowiących załączniki  do SIWZ:
 
Załącznik Nr 1 do SIWZ         Dokumentacja  projektowa
Załącznik Nr 2 do SIWZ         Przedmiar  robót 
Załącznik Nr 3 do SIWZ        Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.31.42-6.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.09.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 6.000,00 zł.
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej : jednego zadania polegającego na wykonaniu budowy lub remontu dróg wraz z położeniem warstwy bitumicznej - o wartości co najmniej 200.000,- zł brutto. Zadania muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • potwierdzenie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej,
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • udokumentowanie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,- PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
  jedno zadanie polegające na wykonaniu budowy lub remontu dróg wraz z położeniem warstwy bitumicznej - o wartości co najmniej 200.000,- zł brutto.;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 90
 • 2 - gwarancja - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
. Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach: a) zmiana osób realizujących przedmiot umowy z uwagi na niezależne od stron umowy okoliczności ( takie jak np. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony, b) w przypadku wprowadzenia zmian do projektu budowlanego przez projektanta po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami i przepisami w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub materiałów polepszających wykonanie przedmiotu zamówienia, c) zmiana terminu wykonania robót pod warunkiem wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy ( wstrzymanie robót w wyniku działania osób trzecich, konieczność wykonania robót dodatkowych ).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/uglipinkiluzyckie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9; 68-213 Lipinki Łużyckie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 10.07.2015 godzina 08:40, miejsce: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9; pokój nr 9 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Gromnicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2015-06-25
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Gromnicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2015-06-25 15:01:53
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2015-06-25 15:30:08
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2015-07-10 13:29:45
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
7971 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony