ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Górnej w m. Lipinki Łużyckie i m. SuchlebDrukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Górnej w m. Lipinki Łużyckie i m. Suchleb

Szczegóły informacji

Wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Górnej w m. Lipinki Łużyckie i m. Suchleb

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lipinki Łużyckie

Finansowanie: zadanie współfinansowane jest ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Nr UZP: 67965-2016

Termin składania ofert / wniosków: 2016-06-20 08:40:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2016-06-20 09:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie

Ogłoszono dnia: 2016-06-03 przez Małgorzata Reszka

Treść:

Wykonanie rozbudowy i przebudowy ul. Górnej w m. Lipinki Łużyckie i m. Suchleb o długości 1835,00 m od zjazdu na skrzyżowaniu drogi krajowej nr 12 (ul. Żarska) z drogą powiatową nr 1096F (ul. Główna) w m. Lipinki Łużyckie do zjazdu z drogi  
powiatowej nr 1094Fw m. Suchleb ,-przebudowę/ rozbudowę zjazdów do posesji,-budowę chodnika na odcinku ok 450m,-niezbędną przebudowę/ rozbudowę odwodnienia ulicy (wpustów ulicznych),-niezbędną przebudowę/rozbudowę lub remont przepustów pod drogą,-niezbędną przebudowę/rozbudowę lub budowę odwodnienia ulicy ( odcinków kanalizacji deszczowej oraz przyłącza nowoprojektowanych i przebudowywanych wpustów ulicznych),-rozbiórki elementów dróg w obrębie nowo zagospodarowywanego terenu, rozbiórki i przebudowę ogrodzeń posesji w obrębie nowo zagospodarowywanego terenu,-zabezpieczenie rurami osłonowymi lub ewentualną przebudowę sieci istniejącej infrastruktury technicznej (linii telekomunikacyjnej i energetycznej) w niezbędnym zakresie określonym w warunkach technicznych wydanych przez właściwych Właścicieli (zarządców) sieci,-niezbędną wycinkę kolidujących drzew i krzewów
 
ETAP 1:km 0 + 000,00 ÷ 1+255,96
zakres robót obejmuje:
branża drogowa:
roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce, podbudowy i nawierzchnie, roboty wykończeniowe, urządzenia bezpieczeństwa ruchu, elementy ulic.
branża sanitarna:
roboty przygotowawcze, kanalizacja deszczowa, przepust z rur polietylenowych PEHD, obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza, kamerowanie TV kanalizacji deszczowej.
 
ETAP 2 :km 1+255,96 ÷1+835,00
zakres robót obejmuje:
branża drogowa:
roboty przygotowawcze i ziemne, odwodnienie korpusu drogowego i urządzenia obce, podbudowy i nawierzchnie, roboty wykończeniowe, elementy ulic.
branża sanitarna:
roboty przygotowawcze, przepust z rur polietylenowych PEHD, obsługa geodezyjna, dokumentacja powykonawcza. 
 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w niżej wymienionychdokumentach, stanowiących załączniki  do SIWZ: 
Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja  projektowa
Załącznik Nr 2 do SIWZ Przedmiar  robót
Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.00.00-8, 45.23.31.20-6, 45.23.32.22-1, 45.23.32.23-8, 45.23.31.23-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2017.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 50.000,00
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej : dwóch zadań polegających na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu dróg wraz z położeniem betonu asfaltowego- o wartości co najmniej 1.200.000,- zł brutto każde. Zadania muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
potwierdzenie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności drogowej
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
udokumentowanie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 2.500.000,- PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
-wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
-określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie
dwóch zadań polegających na wykonaniu budowy, przebudowy lub remontu dróg wraz z położeniem betonu asfaltowego- o wartości co najmniej 1.200.000,- zł brutto każde;
-wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
-oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
 
Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, na zasoby innych podmiotów przedkłada następujące dokumenty dotyczące podmiotów, zasobami których będzie dysponował wykonawca:
-opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że inny podmiot jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia;
 
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
-oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
- aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
 
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
-nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
-lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 90
2 - gwarancja - 10
 
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach:a) zmiana osób realizujących przedmiot umowy z uwagi na niezależne od stron umowy okoliczności ( takie jak np. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony,b) w przypadku wprowadzenia zmian do projektu budowlanego przez projektanta po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami i przepisami w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub materiałów polepszających wykonanie przedmiotu zamówienia,c) zmiana terminu wykonania robót pod warunkiem wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy ( wstrzymanie robót w wyniku działania osób trzecich, konieczność wykonania robót dodatkowych ).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.lipinki-luzyckie.pl
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.06.2016 godzina 08:40, miejsce: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie, pokój nr 9 (sekretariat).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Reszka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-06-03
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Reszka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-06-03 11:02:01
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-06-03 11:56:23
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Opalińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-20 15:36:31
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
6423 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony