ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości PiotrowiceDrukuj informację Zamówienie publiczne: Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Piotrowice

Szczegóły informacji

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Piotrowice

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lipinki Łużyckie

Finansowanie: Zadanie współfinansowane jest ze środków Uni Europejskiej- PROW 2007-2013

Nr UZP: 118397

Termin składania ofert / wniosków: 2013-07-04 08:40:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2013-07-04 09:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie , I piętro pokój nr 9 (sekretariat)

Ogłoszono dnia: 2013-06-20 przez Krystyna Gromnicka

Treść:

Przedmiot zamówienia obejmuje:
    1) Budowę sieci wodociągowej  do  wsi  Piotrowice   o długości  4 010,5 m, w tym:
        3 941,5  m sieci wodociągowej z rur PE100 SDR17, PN 10 o średnicach 140*12,7 mm,
             69,0  m z rur PE100 SDR17, PN 10 o średnicy  63* 3,8 mm
    2)Budowę  11 szt.  przyłączy o łącznej długości 269,0 m  w tym:
        127,5 m z rur PE SDR-11 o średnicy 32 *2,9 mm,
        141,5,0 m z  rur PE SDR-11 o średnicy 40* 3,7 mm,
       
     3)   Na sieci zlokalizowano  6 szt .hydrantów  p.poż. o średnicy 80 mm nadziemnych,  5 szt.
           zasuw    odcinających 
      4) Ponadto w zakres robót wchodzą:
         a) tyczenie geodezyjne  obiektów budowlanych,
        b) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie wymaganych
          decyzji na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót wraz z uiszczeniem naliczonych
         opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót,
       c)próby szczelności rurociągów   oraz dezynfekcja i badania jakości wody,
       d)geodezyjna  inwentaryzacja powykonawcza,
       e)uporządkowanie i rekultywacja terenu robót ( z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji
          inwestycji)
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.11.2013.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 17.000,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
• III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej : dwóch zadań polegających na budowie wodociągu lub sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 600.000,- zł brutto każde. Zadania muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
• III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o potwierdzenie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych
• III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
o a) udokumentowanie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 600 000 PLN. b)udokumentowania posiadania zdolności kredytowej na kwotę 600 000 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
• wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
• oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
• informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;
• opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
• oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
• aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
• nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
• nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3.2)
• zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
• lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
III.6) INNE DOKUMENTY
Inne dokumenty niewymienione w pkt III.4) albo w pkt III.5)
. Do oferty należy dołączyć harmonogram rzeczowo-finansowy zadania (wg wzoru zał. nr 3 do SIWZ) Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do realizacji inwestycji, z ich podziałem na poszczególne elementy, które będą stanowić osobnyelement odbioru częściowego.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
• 1 - Cena - 80
• 2 - gwarancja - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach: a) zmiana osób realizujących przedmiot umowy z uwagi na niezależne od stron umowy okoliczności ( takie jak np. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony, b) w przypadku wprowadzenia zmian do projektu budowlanego przez projektanta po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami i przepisami w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub materiałów polepszających wykonanie przedmiotu zamówienia, c) zmiana terminu wykonania robót pod warunkiem wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy ( wstrzymanie robót w wyniku działania osób trzecich, konieczność wykonania robót dodatkowych ).
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/uglipinkiluzyckie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9; 68-213 Lipinki Łużyckie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.07.2013 godzina 08:40, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro pokój nr 9) Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie ul. Główna 9, ; 68-213 Lipinki Łużyckie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zadanie współfinansowane będzie ze środków Unii Europejskiej - Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Gromnicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2013-06-20
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Gromnicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2013-06-20 10:26:14
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2013-06-20 11:38:27
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2013-07-05 13:52:51
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8619 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony