ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie budowy sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lipinkach Łużyckich.Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie budowy sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lipinkach Łużyckich.

Szczegóły informacji

Wykonanie budowy sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem przyległego terenu w Lipinkach Łużyckich.

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lipinki Łużyckie

Finansowanie: Nie dotyczy

Nr UZP: 96793-2014

Termin składania ofert / wniosków: 2014-05-20 09:40:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-05-20 10:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie ( pokój nr 9)

Ogłoszono dnia: 2014-05-06 przez Krystyna Gromnicka

Treść:

 Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) Roboty pomiarowe, niwelacyjne , wykopy i plantowanie terenu, 2)Wykonanie podpiwniczenia (podbudowy) pod łukowe zadaszenie sceniczne, 3) wykonanie ścieżek i utwardzeń pomiędzy estradą a zapleczem higieniczno-sanitarnym i gastronomicznym (ok. 80 m2 ) 4) zakup i montaż łukowego zadaszenia scenicznego, 5) wykonanie utwardzonej nawierzchni przed estradą (ok. 220 m2), 6) założenie oświetlenia terenu - 6 sztuk lamp (2 szt. Parkowo-uliczne i 4 szt. halogenowe), 7) wykonanie instalacji elektrycznej, 8) modernizacja istniejącego ogrodzenia oraz wykonanie nowego ogrodzenia oraz bramy (ok.50 mb + brama), Szczegółowy opis przedmiotu zawarty jest w załączonych do SIWZ: Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 2 do SIWZ Przedmiar robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.00.00.00-7.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
 
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2014.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 7.000,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 • III.3.2) Wiedza i doświadczenie
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej : jednego zadania polegającego na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej o wartości co najmniej 200.000,- zł brutto , lub budowie sceny plenerowej wraz z zagospodarowaniem terenu o wartości co najmniej 200.000,- zł brutto Zadania muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
 • III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • potwierdzenie dysponowania osobami posiadającymi uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, w specjalnościach : a) konstrukcyjno -budowlanej, b) instalacyjnej w zakresie instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych
 • III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
  Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
  • udokumentowanie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 200.000,- PLN.
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
 • wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;
 • wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;
 • oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
 • opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
 • oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;
 • aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
 • nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
 • lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
 • 1 - Cena - 80
 • 2 - gwarancja - 20
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust.2 2. Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach: a) zmiana osób realizujących przedmiot umowy z uwagi na niezależne od stron umowy okoliczności ( takie jak np. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony, b) w przypadku wprowadzenia zmian do projektu budowlanego przez projektanta po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami i przepisami w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub materiałów polepszających wykonanie przedmiotu zamówienia, c) zmiana terminu wykonania robót pod warunkiem wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy ( wstrzymanie robót w wyniku działania osób trzecich, konieczność wykonania robót dodatkowych ). d)inne zmiany nie mające wpływu na realizację przedmiotu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/uglipinkiluzyckie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9; 68-213 Lipinki Łużyckie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 20.05.2014 godzina 09:40, miejsce: Ofertę należy złożyć w sekretariacie (I piętro pokój nr 9) Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9; 68-213 Lipinki Łużyckie.
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak
 

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Gromnicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-05-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Gromnicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-05-06 14:12:40
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-05-06 15:08:42
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-05-23 11:40:27
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
9484 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony