ˆ

Wyniki innych postępowań

Pobierz dane XML Zamówienie publiczne: Wykonanie budowy wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla miejscowości Sieciejów Drukuj informację Zamówienie publiczne: Wykonanie budowy wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla miejscowości Sieciejów

Szczegóły informacji

Wykonanie budowy wodociągu wiejskiego wraz z przyłączami dla miejscowości Sieciejów

Status: rozstrzygnięty

Tryb: nieograniczony

Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

Zamawiający: Gmina Lipinki Łużyckie

Finansowanie: Zadanie współfinansowane jest ze środków Uni Europejskiej- PROW 2007-2013

Nr UZP: 217717

Termin składania ofert / wniosków: 2014-11-03 10:40:00

Termin otwarcia ofert / wniosków: 2014-11-03 11:00:00

Miejsce złożenia oferty: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie, I piętro sekretariat pokój nr 9

Ogłoszono dnia: 2014-10-15 przez Krystyna Gromnicka

Treść:

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiot zamówienia obejmuje: 1) budowę sieci wodociągowej o łącznej długości rurociągu 5.403 m, w tym: -PE100, SDR 17, PN 10, fi 125 mm o długości 2.694 m ( w tym przecisk pod drogą rurą osłonową fi 219 mm -8 m) -PE100, SDR 17, PN 10, fi 110 mm o długości 1.575 m -PE100, SDR 17, PN 10, fi 90 mm o długości 1.120,5 m ( w tym przecisk pod drogą rurą osłonową fi 159 mm -11,5 m) -PE 100 SDR 17, PN 10, fi 63 mm o długości 13,5 m Na sieci zlokalizowano :- 13 kompletów hydrantów p. poż. fi 80 mm nadziemnych odcinanych zasuwą, zasuwy kołnierzowe odcinające typ E2 - fi 100 mm- 3 szt. fi 80 mm- 4szt. i fi 50 mm -1 szt., zestawy napowietrzająco- odpowietrzające- 5 szt ( w tym na sieci fi 125- 3 szt, na fi 110 mm- 1 szt i na fi 90 mm - 1 szt), trójniki redukcyjne i redukcje wyszczególnione w schematach węzłów sieciowych. 2) budowę 31 przyłączy o łącznej długości 1112,0 m, w tym: - z rur PE SDR 11- fi 32 * 2,9 mm o łącznej długości 298,5 m, - z rur PE SDR 11 - fi 40 * 3,7 mm o łącznej długości 813,5 m. 3) Ponadto w zakres robót wchodzą: a) tyczenie geodezyjne obiektów budowlanych, b) opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robót, uzyskanie wymaganych decyzji na zajęcie pasa drogowego, w celu prowadzenia robót wraz z uiszczeniem naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót, c) próby szczelności rurociągów oraz dezynfekcja i badania jakości wody, d) geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza, e) uporządkowanie i rekultywacja terenu robót ( z doprowadzeniem do stanu sprzed realizacji inwestycji). 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawierają w załączniki do SIWZ: Załącznik Nr 1 do SIWZ Dokumentacja projektowa Załącznik Nr 2 do SIWZ Przedmiar robót Załącznik Nr 3 do SIWZ Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót.
II.1.6) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45.23.13.00-8.
II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.
II.1.8) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.
II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 15.05.2015.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WADIUM
Informacja na temat wadium: Przystępując do postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 20000,00 zł
III.2) ZALICZKI
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
III.3.2) Wiedza i doświadczenie
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
udokumentowanie należytego wykonania przez Wykonawcę, w ciągu ostatnich 5 lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie co najmniej : dwóch zadań polegających na budowie wodociągu lub sieci kanalizacyjnej o wartości co najmniej 800.000,- zł brutto każde. Zadania muszą być poparte dokumentami potwierdzającymi, że roboty wykonane zostały zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
potwierdzenie dysponowania osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi, posiadającą aktualny wpis na listę członków właściwej izby samorządu zawodowego w specjalności: instalacyjnej w zakresie sieci i urządzeń wodociągowo- kanalizacyjnych.
III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
a) udokumentowanie ubezpieczenia Wykonawcy od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800 000 PLN. b)udokumentowania posiadania zdolności kredytowej na kwotę nie mniejszą niż 800 000 PLN
III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY
III.4.1) W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy, oprócz oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu należy przedłożyć:
wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone;wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami;oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej potwierdzającą wysokość posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert albo składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia;opłaconą polisę, a w przypadku jej braku, inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia.
III.4.2) W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:
oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia;aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.3) Dokumenty podmiotów zagranicznych
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada:
III.4.3.1) dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;
III.4.4) Dokumenty dotyczące przynależności do tej samej grupy kapitałowej
lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów albo informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej;
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.
IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: cena oraz inne kryteria związane z przedmiotem zamówienia:
1 - Cena - 902 - gwarancja - 10
IV.3) ZMIANA UMOWY
przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy:
Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian
1. Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany, w przypadkach określonych w ust.2 2. Zmiana umowy może być dokonana w następujących okolicznościach: a) zmiana osób realizujących przedmiot umowy z uwagi na niezależne od stron umowy okoliczności ( takie jak np. choroba, wypadki losowe, nieprzewidziane zmiany organizacyjne), dotyczące osób kluczowych dla realizacji umowy np. kierownika budowy, inspektora nadzoru, osób reprezentujących strony, b) w przypadku wprowadzenia zmian do projektu budowlanego przez projektanta po uprzednim uzgodnieniu i zatwierdzeniu ich przez Zamawiającego zgodnie z wszelkimi obowiązującymi normami i przepisami w przypadku zmiany technologii wykonania robót lub materiałów polepszających wykonanie przedmiotu zamówienia, c) zmiana terminu wykonania robót pod warunkiem wystąpienia okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy a mających istotny wpływ na wydłużenie okresu realizacji umowy ( wstrzymanie robót w wyniku działania osób trzecich, konieczność wykonania robót dodatkowych ). d)inne zmiany nie mające wpływu na realizację przedmiotu zamówienia.
IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE
IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.wrota.lubuskie.pl/uglipinkiluzyckie
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie.
IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 03.11.2014 godzina 10:40, miejsce: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, 68-213 Lipinki Łużyckie ; Sekretariat (I piętro, pokój nr 9).
IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków Unii Europejskiej - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013.
IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: tak

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Krystyna Gromnicka
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2014-10-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Krystyna Gromnicka
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2014-10-15 13:35:34
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Reszka
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2014-10-15 13:51:51
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Reszka
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2014-11-06 14:35:10
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
8613 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony