ˆ

Aktualności

Blok przełączania pomiędzy informacjami aktualnymi i archiwalnymi

Lista informacji

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-03 14:15:54

Akapit nr 1 - brak tytułu

Wójt Gminy Lipinki Łużyckie
informuje:
 
Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT za okres od 1 lutego 2015r.
do 31 lipca 2015r.
i w terminie od 1 sierpnia 2015r. do 1 września 2015r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz
z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2015r.
 
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2015r. wynosi
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych
Pieniądze wypłacane będą w terminie:
1 - 31 października 2015r. gotówką w kasie urzędu gminy,
albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2015-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-07-03 14:15:54
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-07-03 14:16:27
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-07-03 14:16:27
Artykuł był wyświetlony: 6858 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

NOWY OKRES PROGRAMOWANIA UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2014-2020

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-03 14:13:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Gmina Lipinki Łużyckie jest członkiem założycielem Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka”, które powstało w 2008r. Stowarzyszenie realizuje działania
osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 w zakresie: odnowa
i rozwój wsi, małe projekty, różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, tworzenie
i rozwój mikroprzedsiębiorstw w oparciu o Lokalną Strategię Rozwoju zatwierdzoną w trybie konkursowym przez instytucję wdrażającą PROW (Urząd Marszałkowski).
W mijającym okresie programowania na lata 2007-2013 na obszar Gminy Lipinki Łużyckie w ramach wdrażania LSR przyznano na poziomie LGD środki w wysokości 1 403 875,54 zł. Gmina Lipinki Łużyckie uchwałą nr VI/25/2015 Rady Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 30.04.15r. zadeklarowała wolę kontynuacji członkostwa
w Stowarzyszeniu „Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka” z siedzibą w Lubsku w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, planowanego na lata 2014 – 2020
i jednocześnie wolę współtworzenia obszaru Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka” oraz przystąpienia do prac nad Lokalną Strategią Rozwoju. Obecnie trwają pracę nad przygotowywaniem bardzo ważnego opracowania jakim jest Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2014-2020. Sporządzenie powyższego dokumentu jest konieczne w celu ubiegania się o środki finansowe z UE na nowy okres programowania. Do tworzenia tak ważnego dokumentu niezbędny jest udział lokalnej społeczności. W związku z powyższym dnia  11 czerwca 2015r. w sali posiedzeń Urzędu Gminy w Lipinkach Łużyckich odbyło się spotkanie mieszkańców należących do trzech sektorów: społecznego, gospodarczego
i publicznego, dotyczące sporządzenia diagnozy potrzeb Gminy Lipinki Łużyckie na kolejne lata, które mogłyby być sfinansowane w ramach środków pozyskanych przez „Lokalna Grupę Działania- Grupę Łużycką”. Podczas  spotkania opracowano diagnozę potrzeb w sferze m.in. kulturalnej, społecznej, infrastruktury i szkolnictwa. 
 
O dofinansowanie w ramach środków pozyskanych przez „Lokalna Grupę Działania- Grupę Łużycką” mogą starać się:
- osoby fizyczne,
- osoby prawne, w tym m.in. Jednostki Samorządu Terytorialnego (gminy), ich związki bądź ich jednostki organizacyjne, organizacje pozarządowe, spółdzielnie, kościoły, związki wyznaniowe,
- jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawy przyznają zdolność prawną.
W przypadku projektów grantowych tzw. „małych projektów”, grantobiorcami mogą być również sformalizowane grupy nieposiadające osobowości prawnej (np. koła gospodyń wiejskich). Grantobiorcami nie mogą być podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub deklarujące jej podjęcie.
 
W przypadku operacji mających na celu rozpoczęcie lub rozwój działalności pozarolniczej,
w których Beneficjentami są rolnicy lub przedsiębiorcy pomoc może być przyznana:
a) osobom fizycznym ubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników w niepełnym zakresie, którzy obok rolniczej prowadzą działalność pozarolniczą,
b) osobom prowadzącym działalność gospodarczą,
c) osobom nieubezpieczonym na podstawie przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników deklarującym podjęcie działalności pozarolniczej,
- wykonującym lub deklarującym działalność gospodarczą w formie mikro lub małego przedsiębiorstwa.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2015-07-03 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-07-03 14:13:34
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-07-03 14:14:19
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-07-03 14:14:19
Artykuł był wyświetlony: 6926 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja Wójta o podejmowanych działaniach w okresie pomiędzy sesjami (złożona na sesji Rady Gminy Lipinki Łużyckie w dniu 16 czerwca 2015 roku)

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-07-07 09:29:12

Akapit nr 1 - brak tytułu

W dniu 16.06.2015r. odbyła się VII sesja Rady Gminy Lipinki Łużyckie, na której Wójt Gminy złożył informację ze swojej działalności pomiędzy sesjami tj. 30.04.2015r.  – 16.06.2015r.
 
W okresie tym Wójt podjął 7 zarządzeń w następujących sprawach :
-zmian w budżecie Gminy na 2015 rok ( 3 zarządzenia )
-zmiany w składzie obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP
-sprzedaży nieruchomości niezabudowanych położonych w miejscowości Suchleb i Grotów
-zatwierdzenia arkusza organizacyjnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach
 Łużyckich
-oddania w dzierżawę nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Lipinki Łużyckie
  położonej w miejscowości Grotów
 
W okresie pomiędzy sesjami Wójt zajmował się między innymi następującymi sprawami :
-podpisał umowę z firmą PEKOM, która została wyłoniona w drodze przetargu nieograniczonego na odbiór i transport odpadów zmieszanych z nieruchomości zamieszkałych na okres 2 lat za kwotę 13.208,14 zł miesięcznie,
-uczestniczył w akcji „Nocne czytanie” zorganizowanej  w Gminnej Bibliotece Publicznej przez Dyrektora  Panią Lidię Bumbul,
-w ramach ogłoszonego konkursu , podpisał umowę z marszałkiem Województwa Lubuskiego na dofinansowanie w ramach programu ochrony gruntów, remontu dróg dojazdowych do pól w kwocie 96.000 zł ,
-uczestniczył w zorganizowanym przez mieszkańców Sołectwa Górka pikniku z okazji Dnia Dziecka,
-uczestniczył , na zaproszenie uczniów , w uroczystości z okazji zakończenia nauki w Publicznym Gimnazjum w Lipinkach Łużyckich
-uczestniczył w  festynie zorganizowanym przez Sołtysa i Radę Sołecką Sołectwa Lipinki Łużyckie,
-uczestniczył w spotkaniu z Wicemarszałkiem Sejmiku Województwa Panem Stanisławem Tomczyszynem , na którym omawiano realizację zadań w ramach funduszy unijnych pozyskanych w latach 2007-2013 oraz  możliwości i wielkości środków finansowych z jakich mogą korzystać gminy oraz inne podmioty w nowej perspektywie na lata 2013-2020,
-uczestniczył w zebraniu z rodzicami dzieci przedszkolnych , podczas którego rodzicom przekazano informację , że od  01.09.2015r. w przedszkolu utworzonych będzie 4 oddziały i że na placu zabaw przedszkola nad piaskownicą zamontowane będzie zadaszenie.
Ponadto :
-w celu utworzenia Lokalnej Strategii Rozwoju, Wójt zorganizował spotkanie z udziałem przedstawicieli lokalnej społeczności, na którym sporządzono na kolejne lata programowania  diagnozę potrzeb Gminy Lipinki Łużyckie ,  które mogłyby być sfinansowane w ramach środków pozyskanych przez „Lokalną Grupę Działania-Grupę Łużycką „ w okresie realizacji Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
-jako Prezes Gminny OSP uczestniczył w powiatowych zawodach sportowo-pożarniczych w Żarach. W zawodach tych uczestniczyła Jednostka OSP ratowniczo-gaśnicza z naszej Gminy.
-uczestniczył w XVII Ogólnopolskim Festiwalu Pieśni Kresowej Wielkie Bałakanie w Żarach,
w którym to brał udział również zespół śpiewaczy z Lipinek Łużyckich, zdobywając wyróżnienie oraz nagrodę pieniężną ufundowaną przez Burmistrza Miasta Żary Panią Danutę Madej,
-podpisał umowę z wykonawcą na usuwanie azbestu z posesji prywatnych na terenie Gminy.
Prace te dla mieszkańców zostaną wykonane bezpłatnie ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze,
-podpisał umowę z firmą z Nowej Soli na opracowanie dokumentacji na przebudowę ulicy Górnej w Lipinkach Łużyckich planowanej do remontu w 2016 roku.
 
                                                                                                                                               Wójt Gminy
                                                                                                                                             Michał Morżak 

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Morżak Data wytworzenia informacji: 2015-07-07 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Morżak Data wprowadzenia do BIP 2015-07-07 09:29:12
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-07-07 11:57:45
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-07-07 11:57:45
Artykuł był wyświetlony: 6686 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

FESTYN Z OKAZJI ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-25 13:30:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2015-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-06-25 13:30:34
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-06-25 13:30:39
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-06-25 13:30:39
Artykuł był wyświetlony: 6557 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja o spotkaniu z geodetami Starostwa Powiatowego w związku ze zmianami wprowadzonymi w ewidencji gruntów

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-25 08:49:34

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Bogusława Goliańska Data wytworzenia informacji: 2015-06-25 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Bogusława Goliańska Data wprowadzenia do BIP 2015-06-25 08:49:34
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-06-25 08:49:48
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-06-25 08:49:47
Artykuł był wyświetlony: 6573 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

V Festyn Sołecki w Lipinkach Łużyckich

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-19 12:09:24

Akapit nr 1 - brak tytułu

W niedzielę (14.06.15r.) na boisku gminnym, już po raz piąty odbył się Festyn Sołecki. Przy pięknej pogodzie, przy dźwiękach dobrej muzyki w wykonaniu Panów: Piotra i Zbigniewa zgromadziło się wielu mieszkańców gminy. By mile spędzić czas w to niedzielne popołudnie zadbała Pani sołtys Helena Rynkiewicz, przygotowała na ten dzień wiele atrakcji: występy dzieci i młodzieży z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, zawody sportowe oraz prezentacja sprzętu strażackiego przez OSP LipinkiŁużyckie. Dzieci miały do dyspozycji zabawy zaproponowane przez firmę „Balonowy Świat”. Odbyły się również występy zespołów ludowych: Łużyczanki, Tupliczanki, Lesowianki oraz Żurawianki. Wsparcie i wielka pomoc Wójta Gminy Lipinki Łużyckie, Gminnej Biblioteki Publicznej, Gminnego Klubu Seniora oraz firm działających na terenie gminy było nieodzowne aby impreza doszła do skutku i miała dobrą oprawę. Pogoda sprzyjała integracji mieszkańców i gości z pobliskich gmin.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Bumbul Data wytworzenia informacji: 2015-06-19 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Bumbul Data wprowadzenia do BIP 2015-06-19 12:09:24
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-06-19 12:19:43
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-06-19 14:34:13
Artykuł był wyświetlony: 7059 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Korzyści wynikające w wymiany lamp oświetleniowych w Gminie Lipinki Łużyckie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-17 14:30:30

Akapit nr 1 - brak tytułu

W roku 2014 zostały wymienione wszystkie lampy oświetleniowe uliczne na oprawy LED. Po analizie kosztów energii zużytej w I - szym kwartale 2014r. (przed wymianą) oraz w I-szym kwartale 2015r. (po wymianie) oszczędności wyniosły 58,4%.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Morżak Data wytworzenia informacji: 2015-06-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Morżak Data wprowadzenia do BIP 2015-06-17 14:30:30
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-06-17 14:33:37
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-06-17 14:33:37
Artykuł był wyświetlony: 6289 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Informacja na temat bezpieczeństwa na drodze Żary-Łęknica w miejscowości Lipinki Łużyckie

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-17 14:19:42

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Michał Morżak Data wytworzenia informacji: 2015-06-17 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Michał Morżak Data wprowadzenia do BIP 2015-06-17 14:19:42
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-06-17 14:20:35
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-06-17 14:20:35
Artykuł był wyświetlony: 6214 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Turniej Piłki Nożnej o Puchar Starosty Powiatu Żarskiego

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-06-16 14:41:16

Akapit nr 1 - brak tytułu

Dnia 29 maja 2015r. na Stadionie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lubsku odbył się turniej piłki nożnej o puchar Starosty Powiatu Żarskiego w ramach obchodów 25 lecia Samorządu Terytorialnego w Polsce. W turnieju udział wzięło 7 drużyn z terenu powiatu żarskiego. Drużyna z Gminy Lipinki Łużyckie zajęła II miejsce.

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wytworzenia informacji: 2015-06-16 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Małgorzata Brzyśkiewicz Data wprowadzenia do BIP 2015-06-16 14:41:16
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-06-16 14:48:54
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-06-16 14:53:24
Artykuł był wyświetlony: 6911 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Spotkanie z pisarzem

Data wprowadzenia informacji do BIP: 2015-05-28 08:31:40

Akapit nr 1 - brak tytułu

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację: Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyla informację: Lidia Bumbul Data wytworzenia informacji: 2015-05-28 00:00:00
Osoba, która odpowiada za treść: Lidia Bumbul Data wprowadzenia do BIP 2015-05-28 08:31:40
Wprowadził informację do BIP: Małgorzata Reszka Data udostępnienia informacji: 2015-05-28 08:32:05
Osoba, która zmieniła informację: Małgorzata Reszka Data ostatniej zmiany: 2015-05-28 08:37:19
Artykuł był wyświetlony: 6647 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »

Nawigacja między stronami listy informacji

ˆ

Nagłówek strony

  • BIP
  • Godło RP
herb

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu