ˆ

Ustawienia dostępności

Zmiana wielkości treści w serwisie
Zmiana kontrastu serwisu

Nagłówek strony

Przejdź do strony głównej

Biuletyn Informacji Publicznej

Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie
  • BIP
  • Godło RP
ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 1/2019Drukuj informację Ogłoszenie numer: 1/2019

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: ds. gospodarki odpadami, egzekucji podatków i opłat

Miejsce pracy: Urząd Gminy Lipinki Łużyckie

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Referat Finansowy

Data udostępnienia: 2019-02-06

Ogłoszono dnia: 2019-02-06 13:51:36 przez Małgorzata Opalińska

Termin składania dokumentów: 2019-02-20 10:00:00

Nr ogłoszenia: 1/2019

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
4) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określonym stanowisku,
5) wykształcenie wyższe pierwszego lub drugiego stopnia w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym,
6) nieposzlakowana opinia,
7) co najmniej dwuletni okres zatrudnienia na umowę o pracę ,
8) znajomość przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454. Z późn.zm.),
9) znajomość przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn.zm.)
10) znajomość przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800),
11) znajomość przepisów ustawy z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2018 r. poz. 1314),
12) znajomość przepisów ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1445). 13) Znajomość ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz.2077z późn.zm.)
b. Wymagania dodatkowe:
Wymagania dodatkowe:
1) preferowane wykształcenie wyższe w zakresie: administracja, ekonomia, finanse,
2) znajomość przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych,
3) umiejętność obsługi oprogramowania RADIX,
4) sprawna obsługa komputera, w tym pakietu MS OFFICE,
5) predyspozycje osobowościowe (dobra organizacja pracy, wysoka kultura osobista, dyspozycyjność, umiejętność nawiązywania kontaktów międzyludzkich, umiejętność negocjacji i mediacji, umiejętność interpretowania przepisów prawnych),
6) prawo jazdy kat. B.

II. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie spraw dotyczących gospodarki odpadami w tym: prowadzenie ewidencji właścicieli nieruchomości zobowiązanych do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykonywanie zadań w celu prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi, współpraca z firmami zewnętrznymi, kontrola nieruchomości i przedsiębiorstw, sprawozdawczość;
2) rozliczanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
3) prowadzenie kontroli i egzekucji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi;
4) księgowość podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne) oraz opłaty za gospodarowanie odpadami;
5) prowadzenie egzekucji w zakresie w/w podatków lokalnych;
6) naliczanie odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego i sporządzenie dyspozycji przekazania wpłaty na rzecz Izby Rolniczej;
7) sprawozdawczość budżetowa w zakresie rozliczania podatków;
8) wydawanie zaświadczeń o niezaleganiu w oparciu o prowadzoną ewidencję księgową;
9) wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości płynnych;
10) współpraca przy kontrolach wykonywanych przez pracowników Urzędu Gminy;
11) przygotowywanie projektów aktów prawnych (zarządzania, uchwały, decyzje) wynikające z zajmowanego stanowiska;
12) wykonywanie innych zadań zleconych przez przełożonych;
13) pomoc w organizacji i obsługa festynów, wydarzeń i uroczystości gminnych;
14) udział w zebraniach wiejskich;
15) przygotowywanie przetargów dot. Zamówień Publicznych do 30 000 euro wynikających z zajmowanego stanowiska zgodnie z zarządzeniem Wójta;

III. Warunki zatrudnienia na stanowisku:

Warunki pracy na danym stanowisku:
1) budynek trzykondygnacyjny, usytuowanie stanowiska pracy na parterze,
2) praca na przedmiotowym stanowisku nie jest narażona na występowanie uciążliwych i szkodliwych warunków pracy,
3) czas pracy: 1 etat – przeciętnie 40 godzin tygodniowo,
4) wysiłek umysłowy,
5) praca przy komputerze powyżej 4h dziennie,
6) praca wymagające mobilności, gotowości do wyjazdów służbowych, ciągłego kontaktowania się z innymi stanowiskami i instytucjami.

IV. Wskaźnik zatrudnienia niepełnosprawnych:

6,4%

V. Wymagane dokumenty:

Wymagane dokumenty:
1) list motywacyjny,
2) życiorys CV z informacjami o wykształceniu i opisem dotychczasowego przebiegu pracy zawodowej,
3) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
4) oświadczenie kandydata o posiadanym obywatelstwie,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) oświadczenie kandydata o braku skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
7) oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku określonym w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze,
8) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,
9) kserokopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub innych dokumentów potwierdzających okresy zatrudnienia,
10) kserokopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność, jeśli kandydat zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w ustawie,
11) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z naborem, dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2019-02-20 10:00:00
b. Sposób:
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podaniem imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania i numeru telefonu kontaktowego z dopiskiem:
„Dotyczy naboru na stanowisko ds. gospodarki odpadami, egzekucji podatków i opłat"
w nieprzekraczalnym terminie do dnia 20.02.2019r. do godz. 10:00
c. Miejsce:
Sekretariat Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie, 68-213 Lipinki Łużyckie, ul. Główna 9, pokój nr 9
lub przesłać na adres Urząd Gminy Lipinki Łużyckie 68-213 Lipinki Łużyckie, ul. Głowna 9.

VII. Informacje dodatkowe:

Dodatkowe informacje:
Nabór na wolne stanowisko urzędnicze przeprowadzi Komisja Konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lipinki Łużyckie, na podstawie Regulaminu naboru na wolne stanowiska urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie oraz na wolne stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Lipinki Łużyckie wprowadzonego Zarządzeniem Nr 7/2019 Wójta Gminy Lipinki Łużyckie z dnia 5 lutego 2019r.( Regulamin naboru dostępny jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie).
Z kandydatami spełniającymi wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na wolne stanowisko urzędnicze zostanie przeprowadzona rozmowa kwalifikacyjna w zakresie wskazanym w ogłoszeniu. O jej terminie kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dodatkowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy Lipinki Łużyckie pok. 9 oraz telefonicznie pod nr telefonu 68 362 62 30.
Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko urzędnicze będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Gminy Lipinki Łużyckie.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Małgorzata Opalińska
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2019-02-06
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Małgorzata Opalińska
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2019-02-06 13:20:32
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Anna Kuczak
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2019-02-06 13:51:36
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Anna Kuczak
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2019-03-01 12:29:42
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
1356 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony