ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 3.2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 3.2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Data udostępnienia: 2016-04-21

Ogłoszono dnia: 2016-04-21 przez Michał Morżak

Termin składania dokumentów: 2016-05-11 14:00:00

Nr ogłoszenia: 3.2016

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r.w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w jednostkach oświatowych wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia następujące wymagania:
 
1. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli,
 
2. posiada co najmniej 5 letni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 5 letni staż pracy dydaktycznej
na stanowisku pracy nauczyciela akademickiego,
 
3. uzyskał:
  1. co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
  2. pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
  3. w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracy
    w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, przed powierzeniem stanowiska dyrektora
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
5. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy  z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne,
 
6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
7. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego,
 
8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).
 
Do konkursu może przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania:
 
1.posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej,
 
2. ukończyła studia magisterskie,
 
3. posiada co najmniej 5 letni staż pracy, w tym co najmniej 2 letni staż na stanowisku kierowniczym,
 
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych,
 
5.nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
6. spełnia wymogi określone w pkt. I.1, 4, 6 i 8 niniejszego ogłoszenia konkursowego.
 

V. Wymagane dokumenty:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich,
 
2. poświadczoną  za zgodność z oryginałem kopie dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 
3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 
            - stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
 
- stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego albo
 
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
4. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3,
 
5. oryginały lub poświadczone za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane  z oskarżenia publicznego
– w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
8. oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi,
o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 168),
 
10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art.7 ust.1 i ust.3a ustawy z dnia 18 października 2006r.
o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 z późn. zm.),
 
11. oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku osoby będącej nauczycielem,
 
12. oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczycieli i nauczyciela akademickiego,
 
13. oryginał lub poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
14. oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust.1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.). lub art. 140 ust.1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
15. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
16. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
17. oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2135 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-05-11 14:00:00
c. Miejsce:
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie
Pokój nr 9 (sekretariat)

VII. Informacje dodatkowe:

Na kopercie powinien znajdować się dopisek: „Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich” oraz imię, nazwisko kandydata i jego adres do korespondencji. W przypadku dostarczenia dokumentów za pomocą poczty decyduje data stempla pocztowego.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Morżak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-04-21
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Morżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-04-21 09:38:54
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-04-21 10:24:35
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-06-17 12:53:50
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
12868 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony