ˆ

Ogłoszenie - szczegóły

Pobierz dane XML Ogłoszenie numer: 05.2016Drukuj informację Ogłoszenie numer: 05.2016

Szczegóły informacji

Ogłoszenie: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego

Miejsce pracy: Zespół Szkolno-Przedszkolny w Lipinkach Łużyckich

Wymiar etatu: 1

Ilość etatów: 1

Wydział: Zespół Szkolno-Przedszkolny

Data udostępnienia: 2016-07-15

Ogłoszono dnia: 2016-07-15 przez Michał Morżak

Termin składania dokumentów: 2016-08-01 10:00:00

Nr ogłoszenia: 05.2016

Zlecający: Wójt Gminy

I. Wymagania w stosunku do kandydatów:

a. Wymagania niezbędne:
Stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich może zajmować nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który zgodnie z § 3 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436 z późn. zm.) posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w jednostkach oświatowych wchodzących w skład Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich, w której wymagania dotyczące kwalifikacji nauczycieli są najwyższe oraz spełnia następujące wymagania: 
 
1. ukończył studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 
 
2. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku  nauczyciela akademickiego, 
 
3. uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - pozytywną ocenę pracyw okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, - przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora, a w przypadku, o którym mowa w art. 36a ust. 4 oraz ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), jeżeli nie przeprowadzono konkursu - przed powierzeniem stanowiska dyrektora,
 
4. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

5. nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.), a w przypadku nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne, 
 
6. nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe, 
 
7. nie toczy się przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego, 
 
8. nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168). 
 
Do konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich może przystąpić osoba nie będąca nauczycielem, która spełnia łącznie następujące wymagania: 
 
1. posiada obywatelstwo polskie, z tym że wymóg ten nie dotyczy obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji Szwajcarskiej, 
 
2. ukończyła studia magisterskie, 
 
3. posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, w tym co najmniej dwuletni staż na stanowisku kierowniczym, 
 
4. ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z praw publicznych, 
 
5. nie toczy się przeciwko niej postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne, 
 
6.ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli, 
 
7. spełnia warunki zdrowotne niezbędne do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
8. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,  
 
9. nie była karana zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 168).

V. Wymagane dokumenty:

1. uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich,
 
2. poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,
 
3. życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o:
 
- stażu pracy pedagogicznej- w przypadku nauczyciela albo
- stażu pracy dydaktycznej- w przypadku nauczyciela akademickiego albo
- stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,
 
4. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa w pkt.3,
 
5. oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplom ukończenia studiów wyższych lub świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
 
6. zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
 
7. oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,
 
8.oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 
9. oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art.31 ust. 1 pkt.4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 168),
 
10. oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1388 z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dyrektora publicznej szkoły,
 
11. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego - w przypadku nauczyciela,
 
12. oryginał lub poświadczona przez kandydata za zgodność z oryginałem kopia karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
13.  oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 191 z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,
 
14. oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych - w przypadku osoby niebędącej nauczycielem, 
 
15.   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora;

VI. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów aplikacyjnych:

a. Termin:
2016-08-01 10:00:00
b. Sposób:
Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w Urzędzie Gminy w Lipinkach Łużyckich (w sekretariacie pokój nr 9) lub za pośrednictwem poczty na adres:                                      
Urząd Gminy Lipinki Łużyckie
ul. Główna 9
68-213 Lipinki Łużyckie 
w terminie do dnia 1 sierpnia 2016r.  do godz. 10:00.

VII. Informacje dodatkowe:

Na kopercie należy umieścić dopisek: „Konkurs na Dyrektora Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Lipinkach Łużyckich” oraz imię, nazwisko kandydata i jego adres do korespondencji. W przypadku dostarczenia dokumentów
za pośrednictwem poczty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy. Oferty, które wpłyną po w/w terminie nie będą
rozpatrywane.
 
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Lipinki Łużyckie. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie, nie później niż 7 dni przed terminem posiedzenia komisji konkursowej.

Załączniki

Rejestr zmian

Podmiot udostępniający informację:
Podmiot udostępniający informację:
Gmina Lipinki Łużyckie
Osoba, która wytworzyła informację:
Osoba, która wytworzyla informację:
Michał Morżak
Data wytworzenia informacji:
Data wytworzenia informacji:
2016-07-15
Osoba, która odpowiada za treść:
Osoba, która odpowiada za treść:
Michał Morżak
Data wprowadzenia do BIP
Data wprowadzenia do BIP
2016-07-15 10:10:29
Wprowadził informację do BIP:
Wprowadził informację do BIP:
Małgorzata Opalińska
Data udostępnienia informacji:
Data udostępnienia informacji:
2016-07-15 11:12:54
Osoba, która zmieniła informację:
Osoba, która zmieniła informację:
Małgorzata Opalińska
Data ostatniej zmiany:
Data ostatniej zmiany:
2016-08-12 14:47:58
Artykuł był wyświetlony:
Artykuł był wyświetlony:
2283 raz(y)
Zobacz pełną listę zmian czytanej informacji »
« powrót do poprzedniej strony